Search Results

Gene Name Gene ID Gene Description Chromosome Aliases Protein (Non Protein) Interacting Partners
EDNRA 1909 endothelin receptor type A   4ETA; ETAR; ETRA; EDNRA  EDN1, EDN3, GNA11, GNAI2, GRK6, KAT5,