Search Results

Gene Name Gene ID Gene Description Chromosome Aliases Protein (Non Protein) Interacting Partners
APOC1 341 apolipoprotein C-I   19APOC1  APOA2, APOC1, APOC1, (DNA)